Kukai

Eskuorriak

Kukairentzat paperean inprimatutako euskarri asko landu ditugu. Guk diseinatu eta maketatutakoak. Hau horietako adibide txiki bat da. Eskuorri bat oso-osorik Tempografixen sortutakoa. Beraien beharren neurri zehatzera. Inpresioa eta manufaktura barne.

,
Kukai